Log in

Списък с неподалите в срок декларации по чл.35 ал.1 от ЗПКОНПИ

СПИСЪК С НЕПОДАЛИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ

№ по ред

Име и фамилия

Заемана длъжност

1.

Иван Григоров

член на съвета на директорите на „Добринище БГ“ АД