Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.11.2022 г.

На 29.11.2022 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1128/15.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2023г.

докл. Евг. Тренчева

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1124/11.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2021г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

докл. С. Валеюв

3. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1122 /11.11.2022г. от от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно писмо на Ротари клуб Банско-Разлог за подпомагане провеждане на тенис турнир за деца.

докл. С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1123 /11.11.2022г.от от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно осигуряване на финансиране за школа по вероучение в гр. Банско.

докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1132/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно необходимост от дофинансиране на НУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Банско.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1133/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно недостиг на средства в ДГ „Здравец” гр. Банско.

докл. С. Валеюв

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1126/14.11.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечното възнаграждение на кмета на Община Банско.

докл. С. Валеюв

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1125/14.11.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметство Добринище и кметство Филипово.

докл. С. Валеюв

9. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1109/17.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличение на трудовото възнаграждение на управителя на „Топлофикация Банско” ЕООД.

докл. С. Валеюв

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1130/16.11.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приспадане на суми за извършен ремонт от месечните наемни вноски по договор, сключен между Община Банско и „Стефано и Ко” ООД.

докл. С. Валеюв

11. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1120/11.11.2022г. Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „Футболен клуб – Банско“ ООД.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1115/31.10.2022г. Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сграда с идентификатор 17381.8.73.1 в с. Гостун.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1116/31.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сграда с идентификатор 17381.10.64 в с. Гостун.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1129/15.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради с идентификатори 17381.8.47.1 и 17381.8.47.2 в с. Гостун.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1117/03.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1131/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот, ведно със сградите в него, от Община Банско на МВР за изпълнение функциите на РСПБЗН – Банско.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1134/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ на ПИ 21498.7.49 м. „Мерата” в гр. Добринище за промяна предназначението от земеделска земя в „за крайпътен обслужващ обект - автосервиз“.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1135/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.175.34 в м. „Гуровица” гр. Банско от ливада в „за жилищно строителство и обществено обслужване“.

докл. К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1136/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на подземен кабел за електрозахранване от съществуващ трафопост в ПИ 02676.157.20 до ПИ 02676.157.76 в м. „Асаница” гр. Банско.

докл. К. Дурчов

20. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

21. Разни.