Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 06.02.2023 г.

На 06.02.2023г. от 17.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Общински съвет –Банско при следния

Дневен ред

1. Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов