Log in

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 28.02.2023 г.

На 28.02.2023 г. от 17,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Оттегляне на Георги Крумов Галчев като управител на “Спорт Добринище” ООД.

докл. Г. Икономов

2. Избор на управител на “Спорт Добринище”ООД.

докл. Г. Икономов

3. Определяне на представител на Община Банско в Общото събрание на „СПОРТ ДОБРИНИЩЕ“ ООД.

докл. Г. Икономов

4. Писмо с вх. №ОС-01-1192/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на Апелативен съд – София, касаещо „Спорт Добринище“ ООД.

докл. Г. Икономов