Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.03.2023 г.

На 31.03.2023 г. от 13 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1204/01.03.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение ”ГЛАС” гр. Босилеград, Република Сърбия.

докл. Г. Думанов

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1154/06.01.2023г. от Иван Кадев –  кмет на Община Банско, относно отмяна на Решение №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

докл. К. Дурчов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1172/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №02676.501.1143.1.11 и №02676.501.1143.1.16 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1173/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №21498.350.419.1.1и №21498.350.419.9 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1174/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на втори етаж в сграда с №21498.350.419.1 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1175/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на първи етаж в сграда с №21498.350.419.1 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1176/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с №02676.150.1611.60 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1177/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с №02676.501.1178.6.19 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1181/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение с сграда с парцел VIII, пл.№ 138 в кв. 13 по плана на с. Филипово.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1183/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения в сграда с №47857.102.157 по КК и КР на с. Места.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1180/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост в землището на с. Кремен.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1186/14.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, представляващ общинско жилище в с. Места.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1189/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на ПУП - Парцеларен план/ПП/ на външно електрозахранване на „Жилищна сграда” в ПИ 02676.17.113 в м. „Грамадето”, гр. Банско.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1191/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ и ПУР за урегулиране на части от кв. 267, кв. 268 и кв. 270 в м. „Забиница” гр. Банско.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1194/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на  ПУП-ПП на оптичен кабел от съществуваща шахта до ПИ 21498.130.27 по КК на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1202/24.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Банско.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1187/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1190/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на споразумения за сътрудничество за изпълнение на проекти „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“ и „Развитие на културни и фестивални дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1198/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно опускане на стипендия на Благовест Стоянов.

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на становище с вх. № ОС-01-1199/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно молба с вх. №ОС-З-1367/20.12.2022г. от Самодеен театрален състав при НЧ ”Димитър Благоев”- гр. Добринище.

докл. Д. Русков

21. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-1399/31.01.2023г. от Сдружение „Марушка Буйнова“, относно отпускане на финансови средства за ремонт на параклис „Св. Архангел“, землище на гр. Банско.

докл. Д. Русков

22. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-1443/13.03.2023г. от Вероника Бонкова – председател на „Армспорт клуб Банско“, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Държавно първенство по канадска борба в гр. Банско.

докл. Д. Русков

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1212/13.03.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен план за ползване на дървесина през 2023г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места“.

докл. Д. Русков

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1219/16.03.2023 г. от Сашка Въчкова – зам. кмет на Община Банско, за кмет съгласно заповед №07-23-29/16.03.2023г., относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград.

докл. Д. Русков

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1221/16.03.2023 г. от Сашка Въчкова – зам. кмет на Община Банско, за кмет съгласно заповед №07-23-29/16.03.2023г., относно изтекъл договор за управление на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД.

докл. Д. Русков

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно разчет за бюджет приходи и разчет за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.

докл. Д. Русков

27. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1184/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно споразумение за сътрудничество със Столична община за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език.

докл. С. Валеюв

28. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1213/14.03.2023г. от Сашка Въчкова – зам. кмет на Община Банско, за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-28/10.03.23г., относно Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането в Община Банско на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

докл. С. Валеюв

29. Парични помощи.

докл. С. Валеюв

30. Разни.