Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.04.2023 г.

На 28.04.2023 г. от 9:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Полагане на клетва от общински съветник.

докл. Г. Икономов

2. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1243/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ДГ „Слънце“, с. Места като средищна детска градина и включването й в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Р България за учебната 2023/2024г.

Евг. Тренчева

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1244/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ДГ „Слънце“, с. Места като защитена детска градина и включването й в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Р България за учебната 2023/2024г.

Евг. Тренчева

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1246/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Места като средищно училище и включването му в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Р България за учебната 2023/2024г.

Евг. Тренчева

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1245/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно запазване статута на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Места като защитено училище и включването му в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Р България за учебната 2023/2024г.

Евг. Тренчева

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1247/11.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно обсъждане и приемане на отчетните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Банско за отчетната 2022г.

Евг. Тренчева

8. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1195/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно обсъждане и приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Община Разлог, Банско, Якоруда и Белица.

Г. Думанов

9. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

Д. Русков

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1160/11.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на сградата на бившото училище в с. Осеново.

Д. Русков

11. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1231/23.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно опускане на стипендия на Здравка Парапунова.

Д. Русков

12. Разглеждане на заявление с вх. № ОС-З-1473/10.04.2023г. от СНЦ „Велоклуб-Добринище“, относно искане за отпускане на допълнителни финансови средства.

Д. Русков

13. Отпускане на финансови средства на Мартин Рошков за спортната му подготовка и участия в състезания по фрийрайд.

Д. Русков

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1249/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба №4/08.07.2019г. с проектно предложение „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне – Подобект:1 Етап 2 – „Спортно игрище““.

Д. Русков

15. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-499/28.03.2023г. от Захари Витанов – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно изпълнение на Решение №948/28.02.2023г. на ОбС-Банско, във връзка с подаване на касационна жалба и възникнало финансово задължение.

Д. Русков

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1222/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.10.64.1, с. Гостун.

К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1223/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.1, с. Гостун.

К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1224/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.2, с. Гостун.

К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1225/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.1, с. Гостун.

К. Дурчов

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1226/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.73.1, с. Гостун.

К. Дурчов

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1227/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.3, с. Гостун.

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1182/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

К. Дурчов

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1239/10.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, находящо се в НЧ „Н. Вапцаров“ гр. Банско за нуждите на дирекция „Бюро по труда“.

К. Дурчов

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1235/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот /нива/, с идентификатор 21498.161.15, гр. Добринище, м. Дуравецо.

К. Дурчов

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1237/07.04.2023г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно Заповед № 07-23-40/04.04.2023г., относно отдаване под наем на общински имот /друг вид земеделска земя/, с идентификатор 21498.139.23, гр. Добринище, м. Белия рид.

К. Дурчов

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1248/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно отдаване под наем на общински имот /земеделска земя/, с идентификатор 21498.117.49, гр. Добринище, м. Овинето

К. Дурчов

27. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1269/15.08.2022г. от „БГ Инвест 1“ ООД , относно закупуване на имот 21498.270.4, гр. Добринище, м. Логовете частна общинска собственост, вид на територията – урбанизирана.

К. Дурчов

28. Разглеждане на инвестиционно намерение с вх. №ОС-З-1336/15.11.2022г. от „ДИ ЕС ЕЛ ЕМ“ ООД, относно сключване на договор за наем на ПИ 21498.270.4, ПИ 21498.270.3, ПИ 21498.270.1.

К. Дурчов

29. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1250/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно възстановяване на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Борис Хаджиев, гр. Добринище.

К. Дурчов

30. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1193/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за образуване на нови УПИ I от ПИ 21498.315.9, УПИ II от ПИ 21498.315.101, УПИ III от ПИ 21498.315.2,м. „Логовето” по КК на гр. Добринище.

К. Дурчов

31. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1232/27.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на нова канална мрежа, преминаваща през ПИ 02676.150.1608, 02676.151.69, 02676.151.619, 02676.156.83, 02676.156.1666, 02676.156.1621, 02676.157.50, 02676.13.1700, 02676.30.1482 и 02676.16.148, гр. Банско.

К. Дурчов

32. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1254/20.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.156.25, ПИ 21498.156.56, ПИ 21498.156.87, ПИ 21498.156.89, ПИ 21498.156.91 и ПИ 21498.156.137 по КК на гр. Добринище от земеделска земя в „за къща за гости“.

К. Дурчов

33. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1253/19.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно ПУП-ПП за ел. кабел за НН от трафопост, намиращ се в ПИ 02676.144.65 до ПИ 02676.144.60 по КК на гр. Банско.

К. Дурчов

34. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1252/19.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно допускане на частично изменение на ОУП на Община Банско за част от землището на гр. Банско, местност „Овиначе“.

К. Дурчов

35. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1242/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно изпълнение на проектно предложение „Грижа в дома в Община Банско“.

докл. С. Валеюв

36. Разглеждане на предложение от Велина Кънчева - директор Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разлог с вх. №ОС-С-513/20.04.2023г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023г.

докл. С. Валеюв

37. Парични помощи.

докл. С. Валеюв

38. Разни.