Log in

Дневен ред на Извънредно заседание на Общински съвет - Банско на 31.05.2023 г.

На 31.05.2023 г. от 9:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1266/16.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.33 по КККР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1261/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно ползване имот – частна общинска собственост, представляващ офис в сградата на читалището в гр. Банско на СНЦ „МИГ Банско“.

докл. К. Дурчов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1259/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.48.50 – частна общинска собственост, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1269/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1256/04.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Милев.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1267/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт и модернизация на ученическо общежитие на Професионална лесотехническа гимназия“.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1185/10.02.2023г. от Цветанка Обецанова – началник отдел „ОПП“ и представител на Община Банско в „Местна инициативна група Банско“, относно докладване пред ОбС дейността на МИГ Банско.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1257/05.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на временен безлихвен заем на „Местна инициативна група Банско“ за изпълнение на проект №BG06RDNP001-19.610-0059 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1273/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за закупуване на мултифункционален камион.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1274/19.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансови средства за обект „Допълнително водоснабдяване на град Банско от м. „Караманица“, Община Банско – II етап".

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1510/09.05.2023г. от Захари Витанов – председател на спортен клуб „Кик бокс Добринище“, относно финансово подпомагане на клуба.

докл. Д. Юлев

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1270/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани в организацията на свободно каращи ски деца за зимен сезон 2022/2023г.

докл. Д. Юлев

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1271/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за дейността по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2022/2023г.

докл. Д. Юлев

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1260/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане   №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Малин Галчов“ ООД.

докл. Г. Думанов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1262/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-03-Д/23.10.2020г. на „Алфа – 2005“ ООД.

докл. Г. Думанов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1258/09.05.2023г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно утвърждаване списъка с имена на ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта за първото полугодие на 2023г.

докл. Евг. Тренчева

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-З-1507/05.05.2023г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно завишаване броя на децата в групите в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище за учебната 2023/2024г.

докл. Евг. Тренчева

19. Парични помощи.

докл. К. Туталъ

20. Други.