Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.07.2023 г.

На 27.07.2023 г. от 9:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

докл. Г. Икономов

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско за периода 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

докл. И. Кадев

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-537/19.05.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно проект на Наредба за учредяване и упражняване правата на Община Банско в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключване на договори за съвместна работа.

докл. Г. Икономов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1289/14.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен част от ПИ с идентификатор 02676.501.1023 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1295/21.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатори 02676.50.6 и 02676.50.9 в м. „Бареви блата“, гр. Банско.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1302/03.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02676.160.141 в м. „Овиначе“, гр. Банско.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1303/04.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в м. „Карагача“, гр. Банско.

  докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1304/06.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 в м. „Карагача“, гр. Банско.

  докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1305/06.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен находящ се на площад „Оборище“ в гр. Банско.

  докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1307/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 39614.2.207 по КК на с. Кремен за овощна градина.

  докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-551/21.06.2023г. от „ХИДРОЕНЕРДЖИ БАНСКО“АД  за бъдещето на съвместната работа с Община Банско, относно пътна карта на проект за изграждане на язовир „Добринище“.

  докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-550/21.06.2023г., относно Решение №699/18.04.2023г. на Административен съд – Благоевград.

  докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на писма с вх. №ОС-04-153/2//04.07.2023г. и №ОС-04-92/1//05.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно възстановяване на имоти на наследници на Катерина Кехайова по реда на чл.45 ж от ППЗСПЗЗ.

  докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1316/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП – ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.147.3 по КК на гр. Банско от „ливада“ в „за жилищно строителство“.

  докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1319/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП – ПП за трасе на подземен кабел за захранване на нов МТП за захранване в ПИ 21498.260.24 в гр. Добринище.

  докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1321/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП – ПР за урегулиране на поземлени имоти в м. „Въковия“ и м. „Слоговете“ в гр. Добринище.

  докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1322/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.351.503 по КК и КР на гр. Добринище.

  докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1297/22.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допълнение на Правилника за организация и дейността на „Обреден дом“, гр. Банско.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1301/03.07.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет съгласно заповед №07-23-87/23.06.2023г., относно финансово подпомагане на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД .

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1306/11.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за имот и сграда на бившото  училище в с. Обидим.

докл. Д. Русков

21. Разглеждане на молба с вх. №ОС-С-558/14.07.2023г.за отпускане на финансова помощ от жители на кв. „Белия рид“ гр. Добринище.

докл. Д. Русков

22. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1310/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансови средства за изграждане на видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.

докл. Д. Русков

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1308/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и проект на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2023г.

докл. Г. Думанов

24. Парични помощи.

докл. Сп. Валеюв

25. Разни.