Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 24.08.2023 г.

На 24.08.2023 г. от 9:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

 

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1322/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.351.503 по КК и КР на гр. Добринище.

  докл. К. Дурчов

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1317/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на подземен кабел за захранване на КТП на „Учебно-ремонтна работилница“ в ПИ 02676.4.285 в м. „Почивачката“ по КК и КР на гр. Банско.

  докл. К. Дурчов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1320/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за строителство в земеделски имот с идентификатор 02676.77.64 в м. „Конещица“ без промяна на предназначението на земята за изграждане „Ферма за отглеждане на животни“.

  докл. К. Дурчов

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1339/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.18.8, м. „Грамадето“ в гр. Банско, от „нива“ в „за жилищно строителство“.

  докл. К. Дурчов

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1341/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за изменение на регулация и застрояване на УПИ I, кв. 246 по плана на гр. Банско, с предназначение „за бензиностанция и озеленяване“.

  докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1336/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно възможността за изграждане на фотоволтаични централи в границите на гр. Банско и необходимостта от въвеждане на режим за допускане на подобни инвестиционни намерения.

  докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-172 (1)/18.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно молба с вх. №ОС-З-1522/16.05.2023г. от Красимир Рахов за закупуване на общински имот.

  докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1297/22.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допълнение на Правилника за организация и дейността на „Обреден дом“, гр. Банско.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1301/03.07.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет съгласно заповед №07-23-87/23.06.2023г., относно финансово подпомагане на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД .

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1306/11.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за имот и сграда на бившото  училище в с. Обидим.

докл. Д. Русков

13. Разглеждане на молба с вх. №ОС-С-558/14.07.2023г.за отпускане на финансова помощ от жители на кв. „Белия рид“ гр. Добринище.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1572/20.07.2023г. от Здравка Юнчова, относно отпускане на финансови средства за дъщеря ѝ Катерина Юнчова.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1337/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1338/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1340/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Да поканим природата в нашите градове“ по програма INTERREG VI-A IPA България – Северна Македония 2021 – 2027г.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1310/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансови средства за изграждане на видеонаблюдение в ДГ „Мечо Пух“ гр. Добринище.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1342/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на ДГ „Здравец“ гр. Банско.

докл. Д. Русков

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1308/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и проект на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2023г.

докл. Г. Думанов

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-562/02.08.2023г. от група общински съветници от „НДСВ“, относно отпускане на финансова награда на Георги Цветков и Благой Тодев.

докл. Д. Юлев

22. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-С-554/03.07.2023г. от Иван Сакарев и Спас Валеюв – общински съветници, относно промяна в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи с репродуктивни проблеми на територията на Община Банско.

докл. Сп. Валеюв

23. Разглеждане на докладни с вх. №ОС-02-310/05.05.2023г. и №ОС-С-544/08.06.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

докл. Сп. Валеюв

24. Парични помощи.

докл. Сп. Валеюв

25. Разни.