Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 23.10.2023 г.

На 23.10.2023 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1610/20.10.2023г. от Стоян Петров – управител на „Терра Банско“ ООД, относно изменение и допълнение на Решение №1040 от Протокол №55/28.04.2023г. на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Икономов