Log in

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 23.11.23 г.

На 23.11.2023 г. от 17:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Избор на постоянни комисии към Общински съвет-Банско.

докл. Д. Русков

2. Разни.