Log in

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 21.12.23 г.

На 21.12.2023 г. от 09:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-615/23.11.2023г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно определяне на представител на Общински съвет-Банско в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Р България.

докл. Д. Русков

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-616/23.11.2023г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно членуване на председателя на Общински съвет-Банско в Националната асоциация на председателите в Р България.

докл. Д. Русков

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-633/13.12.2023г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет, относно избор на представител на ОбС в Областен съвет за развитие на област Благоевград.

докл. Д. Русков

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-625/04.12.2023г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет-Банско.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1399/06.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно определяне на имотите – частна общинска собственост, подлежащи на застраховане.

         докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1377/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1378/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1050/17.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1380/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1381/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1141.17 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1385/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1141.19 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1382/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.33 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1383/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 02676.62.19 в м.“Въковия“ гр. Банско.

докл. Г. Главчев

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1393/30.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот 02676.4.199 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1386/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 02676.9.386 в м. “Гарван“ гр. Банско.

докл. Г. Главчев

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1388/29.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 02676.9.213 в м. “Мехомийси път“ гр. Банско.

докл. Г. Главчев

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1400/07.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно допускане на ПУП-ПП за елементи на техническа инфраструктура за ремонт на водопровод в с. Гостун.

докл. Г. Главчев

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1401/07.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно допускане на ПУП-ПЗ в обхват: ПИ 02676.150.62 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1402/07.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.21.46 по КК на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

20. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-186/1//16.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно увеличение на трудовото възнаграждение на Райна Малчова – управител на „Общински паркинги- Банско“ ЕООД.

докл. И. Драгосинов

    21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1403/07.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2022г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

докл. И. Драгосинов

    22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1375/21.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно закупуване на гребло – прикачен инвентар към комбиниран багер.

докл. И. Драгосинов

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1398/06.12.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно закупуване на преносими компютри за нуждите на Общински съвет-Банско.

докл. И. Драгосинов

24. Разглеждане на искане с вх. №ОС-С-592/16.10.2023г. от Стефка Христова – директор на ГТ „Алеко Константинов“ гр. Банско, относно определяне на лимит за разходи за капитални вложения за 2023г.

докл. И. Драгосинов

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1394/30.12.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно искане за съдействие за реализирането на практическата част от обучението в работна среда на учениците от XI клас от ПГЕЕ гр. Банско, през учебната 2023-2024г.

докл. И. Драгосинов

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1397/06.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно одобрение на споразумение за партньорство с изпълнение на проектно предложение „Загрижени общности“.

докл. И. Драгосинов

27. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1384/27.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно определяне на месечното възнаграждение на кметовете на кметство с. Места и с. Кремен.

докл. И. Драгосинов

28. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1406/13.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно подпомагане провеждането на състезанията от световната купа по ски алпийски дисциплини.

докл. И. Драгосинов

29. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1372/20.11.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансова помощ на Катрин Гемкова.

докл. Д. Юлев

30. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1374/21.11.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно финансови средства за организиране на конкурс „Спортист на годината“, „Млада надежда на годината“ и „Спортен клуб на годината“ на Община Банско за 2023г.

докл. Д. Юлев

31. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1367/26.09.2023г. от Иван Кадев– кмет на Община Банско, относно проект на Наредба за реда за охраната и опазване на полските имоти и селскостопанската продукция.

докл. Г. Главчев

32. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1396/06.12.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно одобрение на меморандум за сътрудничество между Община Банско и Община Бормио, Италия.

докл. К. Мутафчиев

     33. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1379/27.11.2023 г. от  Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно приемане на Анализ на потребителите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Банско – 2023г.

докл. К. Юнчов

34. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1389/29.11.2023 г. от  Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2024г.

докл. К. Юнчов

35. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1395/06.12.2023 г. от  Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно утвърждаване списъка с имената на децата класирани, съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.

докл. К. Юнчов

36. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1369/03.10.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Общински годишен план за социалните услуги – 2024г.

докл. Е. Караджова

37. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1373/21.11.2023г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансова помощ на Йорданка Бачева от гр. Добринище по случай стогодишния ѝ юбилей.

докл. Е. Караджова

38. Парични помощи.

докл. Е. Караджова

 

39. Разни.