Log in

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 28.12.2023

 

На 28.12.2023 г. от 09:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния

 

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1404/11.12.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отпускане финансови средства на ПЛТГ “Никола Вапцаров“ гр. Банско за извършване на ремонт на абонатна станция.

докл. И. Драгосинов

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1407/18.12.2023г. от Стойчо Баненски - кмет на Община Банско, относно проект на план-сметка на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско за 2024г.

докл. И. Драгосинов

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1408/18.12.2023г. от Стойчо Баненски - кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за осигуряване на допълнителни полицейски сили за зимен сезон 2023-2024г.

докл. И. Драгосинов

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1409/18.12.2023г. от Стойчо Баненски - кмет на Община Банско, относно промяна в Приложение №5 „Разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г.“, приета с Решение №1139 от Протокол №61/14.09.2023г. на ОбС-Банско.

докл. И. Драгосинов

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1410/18.12.2023г. от Стойчо Баненски - кмет на Община Банско, относно промяна в Приложение №4 Инвестиционна програма на Община Банско.

докл. И. Драгосинов