Log in

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 31.01.2024

На 31.01.2024 г. от 09:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния

 

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода 01.07.2023г. до 31.12.2023г.

докл. Д. Русков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско за периода 01.07.2023г. до 31.12.2023г.

докл. Ст. Баненски

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-6/17.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.

докл. Ал. Мацурев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-7/17.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Пилотна схема за подкрепа на малки проекти в селектирани общини за насърчаване на развитието и иновациите за постигане на добро демократично управление чрез подбор на проектни предложение“.

докл. И. Драгосинов

5. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1633/06.12.2023г. от Димитрина Георгиева, относно отпускане на стипендия на дъщеря ѝ Мартина Георгиева.

докл. И. Драгосинов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1318/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на ПИ 21498.260.36, м. „Гаджаница“ по КК на гр. Добринище от „земеделска земя“ в „за обществено обслужване“.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-3/12.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно договор за управление, стопанисване и опазване на горските територии – общинска собственост, попадащи в териториалния обхват на ТП „ДГС Добринище“.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-4/12.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ-Благоевград.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-9/17.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Годишен план за паша и Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за 2024г.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-8/17.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-7/11.01.2024г. от Иван Сакарев – кмет на кметство Добринище, относно именуване на сградата на Здравна служба в гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1411/20.12.2023 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно приемане на нов План за противодействие на тероризма на територията на Община Банско.

докл. Е. Караджова

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-11/17.01.2024 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно определяне на представител от ОбС-Банско в Областен съвет за намаляване риска от бедствия в област Благоевград.

докл. Е. Караджова

14. Парични помощи.

докл. Е. Караджова