Log in

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 16.02.2024

 На 16.02.2024 г. от 09:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния

 

Дневен ред

1/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-33/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023-2027г.

докл. Г. Главчев

2/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-21/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2023г.

докл. Г. Главчев

3/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-30/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2024г.

докл. Г. Главчев

4/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-12/29.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно обща численост и структура на Община Банско.

докл. И. Драгосинов

5/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-11/29.01.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2024г.

докл. И. Драгосинов

 

6/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-13/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 21498.419.1.15 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

7/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-14/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.187.5, гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

8/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-28/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с ПИ 02676.501.941.3, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

9/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-24/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект  с идентификатор 47857.102.157.1.4, с. Места.

докл. Г. Главчев

10/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-16/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за строителство на селскостопанска постройка в земеделски имот с идентификатор 02676.182.1, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

11/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-18/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за строителство на селскостопанска постройка в земеделски имот с идентификатор 02676.182.2, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

12/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-19/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 53059.32.17, с. Обидим  за промяна предназначението на земеделска земя в „за вилно строителство“ и ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 53059.32.17 чрез преминаване през ПИ 53059.32.20 по КК на с. Обидим.

докл. Г. Главчев

13/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-31/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно кандидатстване по проект „Красива България“, Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и осигуряване на достъп на средата за сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 с предназначение за Здравно заведение“.

докл. И. Драгосинов

14/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-32/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на сграда на Защитено жилище 1 и 2“.

докл. И. Драгосинов

15/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-31/09.02.2024г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно определяне на заместник-делегат от Общински съвет-Банско в Общото събрание на Сдружението на югозападните общини.

докл. Д. Русков

 

16/ Парични помощи.

докл. Е. Караджова

17/ Разни.