Log in

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет-Банско на 06.03.2024

На 06.03.2024 г. от 17:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-40/26.02.2024г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград, насрочено за 19.03.2024г.

докл. Д. Русков

2/ Разни.