Log in

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет-Банско на 29.03.2024 г.

На 29.03.2024 г. от 09:30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния

 

Дневен ред

1/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-37/08.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Програма за управление на Община Банско за периода 2023-2027г.

докл. И. Драгосинов

2/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-55/014.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно определяне на основното възнаграждение на кметовете на кметства с. Места и с. Кремен.

докл. И. Драгосинов

3/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-59/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно определяне на основното възнаграждение на кметовете на кметства гр. Добринище и с. Филипово.

докл. И. Драгосинов

4/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-56/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно определяне на основното възнаграждение на кмета на Община Банско.

докл. И. Драгосинов

5/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-60/15.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – Външни системи за изкуствено осветление в гр. Добринище, с. Места и с. Филипово, Община Банско“.

докл. И. Драгосинов

6/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-61/18.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост от Българска социалистическа партия.

докл. И. Драгосинов

7/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-64/20.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансово подпомагане на Никола Калистрин за реализиране на проект „30 върха над 2000 м под 10 часа“.

докл. И. Драгосинов

8/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-65/20.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансова помощ на отряд Банско на ПСС, при провеждане на международен курс за спасителни кучета.

докл. И. Драгосинов

9/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-42/01.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на земеделски земи общинска собственост в горски територии.

докл. Г. Главчев

10/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-22/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.47, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

11/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-23/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.49, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

12/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-26/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда (60,30 кв. м) с идентификатор 02676.150.1611.17, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

13/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-29/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда (62 кв. м)  с идентификатор 02676.150.1611.17, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

14/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-50/12.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда (40 кв. м)  с идентификатор 02676.150.1611.17, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

15/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-51/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сгради с идентификатори 02676.150.1611.14 и 02676.150.1611.14 гр. Банско.

докл. Г. Главчев

16/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-39/23.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект идентификатор 02676.501.2320.15.3, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

17/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-44/06.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.1.929, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

18/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-48/12.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.1.930, гр. Банско.

докл. Г. Главчев

19/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1256/04.05.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно възстановяване на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

докл. Г. Главчев

20/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-15/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.147.4, гр. Банско от „нива“ в „за жилищно строителство“.

докл. Г. Главчев

21/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-17/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.15.17, гр. Банско от „нива“ в „за жилищно строителство“.

докл. Г. Главчев

22/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-20/01.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.148.1, гр. Банско от „пасище“ в „за жилищно строителство“.

докл. Г. Главчев

23/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-25/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 02676.7.82 по КК на гр. Банско за промяна предназначението на земеделска земя в „за крайпътен обслужващ обект – търговски обект и склад“. 

 докл. Г. Главчев

24/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-27/02.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 21498.7.605 чрез преминаване през ПИ 02676.60.1002 по КК на гр. Банско и през ПИ 21498.113.179 по КК на гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

25/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-52/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от имоти с идентификатори 17381.10.117, 17381.10.120 и 17381.10.235 по КК на с. Гостун за образуване на нов имот с предназначение на резервоар.

докл. Г. Главчев

26/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-53/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.151.10, гр. Добринище.

докл. Г. Главчев

27/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-54/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.1.342 от земеделска земя в „за крайпътен обслужващ обект – търговски обект и склад“.

докл. Г. Главчев

28/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-57/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПР и ПУР за изменение на план за регулация и план за улична регулация в обхвата на ПИ 39614.501.276, ПИ 39614.501.277, ПИ 39614.501.325, ПИ 39614.501.326, ПИ 39614.501.327, ПИ 39614.501.328, ПИ 39614.501.329, ПИ 39614.501.260, ПИ 39614.501.263 и ПИ 39614.501.324, с. Кремен.

докл. Г. Главчев

29/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-58/14.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно прехвърляне на собственост между Община Банско и юридическо лице във връзка с чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, въз основа предварителен договор за замяна на недвижими имоти и Заповед за допускане изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ.

докл. Г. Главчев

30/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-48/19.03.2024 г. от Димитър Русков – председател на Общински-Банско, относно удължаване срока на договор за управление, сключен между „Общински паркинги-Банско“ ЕООД и Райна Малчова, до провеждане на конкурс и избор на нов управител.

докл. Г. Главчев

31/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-38/15.02.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно Годишен план за младежта на Община Банско за 2024г.

докл. Д. Юлев

32/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-45/06.03.2024 г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отчети по изпълнение на:

- Програма за опазване на околната среда за 2021-2028г.,

- Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда 2021-2028г. ,

- Програма за качеството на атмосферния въздух в Община Банско за периода 2021-2027г.

докл. А. Мацурев

33/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-42/22.02.2024г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно предложение за промяна на член на Наблюдателна комисия при Общински съвет-Банско.

докл. Е. Караджова

34/ Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-41/27.02.2024г. от Стойчо Баненски – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Елена Мацурева по случай 100-годишния ѝ юбилей.

докл. Е. Караджова

35/ Парични помощи.

докл. Е. Караджова

36/ Разни.