Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.09.2022 г.

На 21.09.2022г. от 17,15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1058/19.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2021г. на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1059/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2021г. на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ-БАНСКО” ЕООД.

 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1069/08.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Благоевград.

 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1065/01.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3171 по КК и КР на гр. Банско.

   5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1075/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.13 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

   6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1076/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.12 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1077/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.11 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1078/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.10 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1079/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.7 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1080/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.9 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1081/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.6 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1082/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.5 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.