Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 14.12.2022 г.

На 14.12.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1140/07.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Банско.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.
  3. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1143/08.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на план-сметка на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско за 2023г.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1138/23.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на конкурс „Спортист на годината“, „Млада надежда на годината“ и „Спортен клуб на годината“ на Община Банско за 2022г.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1139/30.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Грижа в дома.”
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1142/07.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно откриване на клубове по интереси „Състезателна роботика” за учениците от V до VII клас в Община Банско.
  7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1144/09.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за организиране и провеждане на Световна купа по сноуборд през март 2023г.