Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.02.2023 г.

На 21.02.2023г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на Годишен план с вх. №ОС-01-1158/10.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дейността на звеното за вътрешен одит в Община Банско за 2023г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1160/11.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за сградата на бившото училище в с. Осеново.

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-456/06.12.2022г. от Атанас Керанджиев – председател на УС на „Футболен клуб – Банско тиим”, относно отчет на изразходваните средства, получени по договор №Д-Д-50/17.11.2022г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1187/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1190/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на споразумения за сътрудничество за изпълнение на проекти „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“ и „Развитие на културни и фестивална дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.