Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 16.03.2023 г.

На 16.03.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1202/24.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Банско.
  2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-486/06.03.2023 г. от Сдружение „Развитие за Добринище, относно финансиране на ремонтни дейности в гр. Добринище.
  3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-487/06.03.2023 г. от Сдружение „Развитие за Добринище, относно финансиране на културни мероприятия в гр. Добринище.