Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по Бюджет и Финанси 18.09.23г

На 18.09.2023г. от 17:00 часа в заседателната  зала на Общинска администрация -Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 

    Дневен ред

 

1.Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1344/24.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на правила за възлагане на обществени поръчки в общинските публични предприятия.

2. Разглеждане  на  доклад с вх. №ОС-С-579/08.09.2023г., от Тодор Тренчев - управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчет  за м. август 2023г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-584/14.09.2023г. от Георги Икономов председател на Общински съвет-Банско, относно определяне хонорар на Марияна Георгиева - обществен възпитател към Наблюдателна комисия при Общински съвет-Банско.