Log in

Комисия по местна политика в образованието и духовната сфера мандат 2019-2023

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 25.11.2020 г.

На 25.11.2020 г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-261/11.11.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско и Председателски съвет към общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-648/27.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба да търговската дейност на територията на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-655/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-656/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2021г.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 13.09.2019г.

На 13.09.2019г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заповед №ОА-АК-165/05.09.2019г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-104/09.09.2019г., относно Решение №1033/27.08.2019г. на Общински съвет-Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 20.08.2019г.

На 20.08.2019г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-384/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за участие на ученик в „Космически лагер Турция 2019”.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-386/02.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2019г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-402/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на бюджета на Община Банско към 31.12.2018г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-403/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2019г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-406/16.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2019 година.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 16.04.2019г.

На 16.04.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-314/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на защитените училища в Р България за учебната 2019-2020г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-315/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2019-2020г.

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-316/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на средищните детски градини в Р България за учебната 2019-2020 г.

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-317/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на защитените детски градини в Р България за учебната 2019-2020 г.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-322/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчетни доклади на читалищата на територията на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по образование и духовна сфера 12.02.2019г.

На 12.02.2019г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-279/22.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2018 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-285/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по образование и духовна сфера 21.01.2019г.

На 21.01.2019г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-275/16.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2019г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 18.12.2018г.

На 18.12.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 20.11.2018г.

На 20.11.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по Местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-237/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за културните събития и фестивалите, предвидени в Културната програма на Община Банско за 2019г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 16.11.2018г.

На 16.11.2018 г. от 15,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по места политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-230/13.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно удостояване на Петър Атанасов със званието „Почетен гражданин на гр. Банско”.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 18.09.2018г.

На 18.09.2018 г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 21.08.2018г.

На 21.08.2018 г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-173/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2017г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-174/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я мест. п-ка в образованието и духов. сфера 10.07.2018г.

На 10.07.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-141/03.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка със защитени училища в Р България за учебната 2018/2019г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-143/04.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2018/2019г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 15.05.2018г.

На 15.05.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-95/11.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2018г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 17.04.2018г.

На 17.04.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-70/11.04.2018г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-121/05.04.2018г., относно годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2017г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-70/11.04.2018г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-121/05.04.2018г., относно отчетни доклади на читалищата на територията на Община Банско.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 13.02.2018г.

На 13.02.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-12/19.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-16/30.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 19.01.2018г.

На 19.01.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2385/02.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно формула за разпределение на средства от местната дейност за общинските детски градини и млечна кухня за 2018г. и стандарт за издръжка на едно дете.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-8/15.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2018г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 12.12.2017 г

На 12.12.2017 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2363/30.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 20.11.2017 г

На 20.11.2017 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2341/09.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за финансиране на културните събития и фестивалите, предвидени в Културната програма на Община Банско за 2018г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 17.10.2017 г

На 17.10.2017 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2311/10.10.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Михаил Венциславов Цинцаров.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия местна политика в образованието и духовната сфера 22.08.2017 г

На 22.08.2017 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2278/09.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно оптимизация на образователна система чрез преобразуване на ДГ „Здравец” гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2281/11.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2016г.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2280/11.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.