Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 20.02.2023г.

На 20.02.2022г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на сигнал с вх. №ОС-С-477/09.02.2023г. от Обществен съвет на СУ „Неофит Рилски” гр. Банско, относно план-прием в първи клас на територията на гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1190/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на споразумения за сътрудничество за изпълнение на проекти „Създаване на Музей на планината и хората, с изложение на местни традиционни занаяти“ и „Развитие на културни и фестивална дейности чрез осигуряване на модерна подвижна сцена“.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.