Log in

Комисия по младежки дейности и спорт мандат 2019-2023

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 05.09.2022г.

 

На 05.09.2023г. от 17:30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

 

Дневен ред

 

1.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023г.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 17.08.2023г.

На 17.08.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-562/02.08.2023г. от група общински съветници от „НДСВ“, относно отпускане на финансова награда на Георги Цветков и Благой Тодев.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.05.2023г.

На 22.05.2023г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1270/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите, ангажирани в организацията на свободно каращи ски деца за зимен сезон 2022/2023г.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1271/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за дейността по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2022/2023г.
 4. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-167-(1)/15.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на футболния стадион в гр. Добринище.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 25.05.2023 г.

Комисия по младежки дейности и спорт 25.05.2023 г. (четвъртък) 17,00 ч.

Дневен ред

1. Среща с представители на „Футболен клуб - Балкан“ гр. Добринище и „Футболен клуб - Банско тиим“ гр. Банско, относно управление и поддръжка на стадиона в град Добринище.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 09.05.2023г.

На 09.05.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Управление и поддръжка на стадиона в гр. Добринище.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 20.04.2023г.

На 20.04.2023г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1232/23.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно опускане на стипендия на Здравка Парапунова.
 2. Разглеждане на заявление с вх. № ОС-З-1473/10.04.2023г. от СНЦ „Велоклуб-Добринище“, относно отпускане на допълнителни финансови средства.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1249/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба №4/08.07.2019г. с проектно предложение „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река Глазне – Подобект:1 Етап 2 – „Спортно игрище““.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 21.02.2023г.

На 21.02.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-456/06.12.2022г. от Атанас Керанджиев – председател на УС на „Футболен клуб – Банско тиим”, относно отчет на изразходваните средства, получени по договор №Д-Д-50/17.11.2022г.

3. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-01-1153/05.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприети действия за прекратяване на „Футболен клуб Банско” ООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 14.12.2022г.

На 14.12.2022г. от 17,15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1138/23.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на конкурс „Спортист на годината“, „Млада надежда на годината“ и „Спортен клуб на годината“ на Община Банско за 2022г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.11.2022г.

На 22.11.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на договор с вх. №ОС-01-1113/21.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на договор за наем на стадиона в гр. Добринище.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 20.10.2022г.

На 20.10.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1099/04.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на ФК „Балкан – Добринище“.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1102/10.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Национално шахматно турне „Асеневци“ в гр. Банско.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1104/14.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на СНЦ „Футболен клуб – Банско тиим“.
 5. Разглеждане на искане с вх. №ОС-01-1067/07.09.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно искане от НАП - Териториална дирекция гр. София.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 29.09.2022г.

На 29.09.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1084/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1086/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем стадиона в гр. Добринище.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 21.09.2022г.

На 21.09.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-434/30.08.2022г. от  Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно извършени посещения на стадиона в гр. Добринище.

2. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-433/29.08.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно постъпили данни за ползване на стадиона в гр. Добринище от Иван Топузов - представител на „ТИЙМ СТРОЙ 71” ЕООД.

3. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-427/25.08.2022г. от  Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД,относно постъпил доклад от Адвокатско дружество „Гемков и партньори”, касаещ договора да безвъзмездно ползване на стадиона в гр. Добринище.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1064/01.09.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно предприети действия във връзка с ползването на стадиона в гр. Добринище.

5. Разглеждане на искане с вх. №ОС-01-1067/07.09.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно искане от НАП - Териториална дирекция гр. София.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 24.08.2022г.

На 24.08.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1051/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за  изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1049/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2021г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.07.2022г.

На 19.07.2022г. от 18.15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1022/12.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно дофинансиране на СНЦ „Футболен клуб-Банско тиим”.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 22.06.2022г.

На 22.06.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-01-1233/31.05.2022 г. от Георги Николов Цветков, относно отпускане на финансова подкрепа за постигнати високи спортни успехи.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 19.05.2022г.

На 19.05.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-964/14.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансова награда на Катрин Гемкова за постигнати високи спортни резултати.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 07.04.2022г.

На 07.04.2022г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-951/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско за 2022г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-949/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2022 година.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 23.03.2022г.

На 23.03.2022г. от 17.15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-934/14.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно провеждане на шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 16.02.2022г.

На 16.02.2022г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-357/21.12.2021г. от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 09.12.2021г.

На 09.12.2021г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности  и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Избор на състав на комисия за конкурс „Спортист на годината“.