Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 14.12.2022г.

На 14.12.2022г. от 17,15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1138/23.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на конкурс „Спортист на годината“, „Млада надежда на годината“ и „Спортен клуб на годината“ на Община Банско за 2022г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.