Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 21.02.2023г.

На 21.02.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-456/06.12.2022г. от Атанас Керанджиев – председател на УС на „Футболен клуб – Банско тиим”, относно отчет на изразходваните средства, получени по договор №Д-Д-50/17.11.2022г.

3. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-01-1153/05.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприети действия за прекратяване на „Футболен клуб Банско” ООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.