Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 14.08.2023г.

На 14.08.2023г. от 17:30 часа  в  заседателната  зала  на Общински  съвет-Банско  ще  се  проведе  заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

   1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.

   2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.

   3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-544/08.06.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно промяна на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

   4. Парични помощи:

1. заявление с  вх. №ОС-З-1568/12.07.2023г. от Димитър Георгиев Янчовичин от гр. Банско;

2. заявление с вх. № ОС-З-1569/14.07.2023г. от Димитър Борисов Скоклин от гр. Добринище;

3. заявление с  вх. №ОС-З-1570/17.07.2023г. от Кръстина Иванова Вишанина от гр. Банско;

4. заявление с  вх. №ОС-З-1571/17.07.2023г. от Валя Любенова Халева от гр. Банско;

5. заявление с  вх. №94-23-5126/17.07.2023г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

6. заявление с вх. № ОС-З-1573/21.07.2023г. от Лиляна Петрова Узунова от гр. Добринище;

7. заявления с  вх. № ОС-З-1574/20.07.2023г. и вх. № ОС-З-1577/01.08.2023г. от Снежанка Борисова Събева от гр. Банско;

8. заявление с вх. № ОС-З-1575/26.07.2023г. от Иван Петров Сакарев от гр. Добринище;

9. заявление с  вх. №ОС-З-1576/31.07.2023г. от Елена Димитрова Янчовичина от гр. Банско;

10. заявление с  вх. №ОС-З-1578/02.08.2023г. от Мариана Георгиева Дюлгерова от гр. Банско;

11. заявление с  вх. №ОС-З-1579/04.08.2023г. от Иванка Иванова Лефтерова от гр. Банско;

12. заявление с  вх. №ОС-З-1580/04.08.2023г. от Росица Атанасова Неделчева от гр. Банско;

13. заявление с  вх. №ОС-З-1581/07.08.2023г. от Веса Илиева Милева от гр. Добринище.