Log in

Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори мандат 2019-2023

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.09.23 г.

На 19.09.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общинска администрация-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

                                                          Дневен ред

1. Разглеждане на заповед ОА-АК-199/11.09.23г. от Мария Димова – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-581/13.09.2023г., относно преразглеждане на Решение №1113 от Протокол №60/24.08.2023г.

2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-187(1)/28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление с вх. №ОС-З-1582/09.08.2023г. от ЕТ “Бака-Александър Дурчов“.

3. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-188(1)/28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление с вх. №ОС-З-1583/09.08.2023г. от “Бака-357“ ЕООД.

4. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-192(1)/04.09.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г.,  относно заявление с вх. №ОС-З-1588/30.08.2023г. от Благой Милев.

5. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-179(1)/31.08.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г.,  относно молба с вх. №ОС-С-494/22.03.2023г. от Емил Иванов.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1355/08.09.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на земеделски земи общинска собственост в горски територии.

7. Разглеждане  на  доклад с вх. №ОС-С-579/08.09.2023г., от Тодор Тренчев - управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчет  за м. август 2023г.

8. Разглеждане  на писмо с вх. №ОС-01-1356/11.09.2023г., от Асоциация по „ВиК“ ЕООД - Благоевград, относно отчитане и приемане на инвестицията, извършена от „ВиК“ ЕООД-Благоевград в изпълнение на одобрената Подробна инвестиционна програма на дружеството за 2022г.

9. Разглеждане  на писмо с вх. №ОС-С-583/14.09.2023г., от д-р Терзиев - управител на МЦ „Св. Благовещение“, относно спиране изграждане на паркинг на ул. “Луи Пастьор“ гр. Банско.

10. Разглеждане  на писмо с вх. №ОС-С-582/14.09.2023г., от Асен Василев Министър на финансите, относно изискванията на ЗУТ за изработване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж при извършване на основен ремонт.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1332/07.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терени – общинска собственост за разполагане на рекламни съоръжения.

12. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1594/05.09.2023г. от сдружение „Развитие за Добринище“, относно отпускане на  средства за изменение на ОУПО в частта му засягаща землището на гр. Добринище.

13. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1593/05.09.2023г. от сдружение „Развитие за Добринище“, относно изработване на проект за пристрояване и надстрояване на балнеолечебницата в гр. Добринище и увеличаване на дебита на сондажите за минерална вода в градския парк.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 01.09.2023г.

На 01.09.2023г. от 17,00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 

Дневен ред

1.Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-187/1//28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление в вх.№ ОС-З-1582/09.08.2023г. от ЕТ“Бака- Александър Дурчов“.

2.Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-188/1//28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление в вх.№ ОС-З-1583/09.08.2023г. от“Бака- 357“ ЕООД.

    3.Разглеждане на писмо от Спас Асенов Димитров, относно докладна с вх. №ОС-01-1318/17.07.2023г. за ПИ 21498.260.35 и ПИ21498.260.36 м. „Гаджаница „по КК на гр. Добринище.

    4.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1345/25.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и бюджет разходи на Община Банско за 2023год.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 16.08.2023г.

На 16.08.2023г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-568/11.08.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно тримесечни финансови отчети за 2023г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1337/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-570/11.08.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно тримесечни финансови отчети за 2023г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1338/10.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2022г. на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1317/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на подземен кабел за захранване на КТП на „Учебно-ремонтна работилница“ в ПИ 02676.4.285 в м. „Почивачката“ по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1318/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.260.35 и 21498.260.36 в м. „Гаджаница по КК на гр. Добринище от „земеделска земя“ в „за обществено обслужване“.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1320/17.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за строителство в земеделски имот с идентификатор 02676.77.64 в м. „Конещица“ без промяна на предназначението на земята за изграждане „Ферма за отглеждане на животни“.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1339/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.18.8, м. „Грамадето“ в гр. Банско, от „нива“ в „за жилищно строителство“.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1341/11.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за изменение на регулация и застрояване на УПИ I, кв. 246 по плана на гр. Банско, с предназначение „за бензиностанция и озеленяване“.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1336/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно възможността за изграждане на фотоволтаични централи в границите на гр. Банско и необходимостта от въвеждане на режим за допускане на подобни инвестиционни намерения.

13. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-172 (1)/18.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно молба с вх. №ОС-З-1522/16.05.2023г. от Красимир Рахов за закупуване на общински имот.

14. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1324/18.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отговор от ОСЗ-Банско по преписка към докладна с вх. №ОС-01-1256/04.05.2023г.

15. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1332/07.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински терени за разполагане на рекламни съоръжения.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.07.2023г.

На 19.07.2023г. от 17:30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-1289/14.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен част от ПИ с идентификатор 02676.501.1023 в гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1295/21.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатори 02676.50.6 и 02676.50.9 в м. „Бареви блата“, гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1302/03.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02676.160.141 в м. „Овиначе“, гр. Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1303/04.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в м. „Карагача“, гр. Банско.

  5. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1304/06.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 в м. „Карагача“, гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1305/06.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен находящ се на площад „Оборище“ в гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1307/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 39614.2.207 по КК на с. Кремен за овощна градина.

8. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-551 /21.06.2023г. от „ХИДРОЕНЕРДЖИ БАНСКО“АД  за бъдещето на съвместната работа с Община Банско, относно пътна карта на проект за изграждане на язовир „Добринище“.

9.  Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-550/21.06.2023г., относно Решение №699/18.04.2023г. на Административен съд – Благоевград.

10. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-04-153/2//04.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно за преразглеждане и отговор от Началника на Общинска служба по земеделие - Банско на искане по чл.45ж на наследници на Катерина Петрова Кехайова.

11. Разглеждане на писмо с вх.  №ОС-04-92/1//05.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение по реда на чл.45 ж от Общинска служба по земеделие – Банско за възстановяване ин имоти на наследници на Катерина Петрова Кехайова.

12. Разглеждане на заявление с вх.  №ОС-З-1562/06.07.2023г. от Вяра Пиришанчина, относно включване на ПИ 02676.192.6 по КК на гр. Банско в ОУП.

13. Разглеждане на заявление с вх.  №ОС-З-1563/06.07.2023г. от Вяра Пиришанчина, относно включване на ПИ 02676.152.11 по КК на гр. Банско в ОУП.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.06.2023 г.

На 21.06.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклади с вх. №ОС-С-521/26.04.2023г., ОС-С-534/15.05.2023г., ОС-С-543/07.06.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчети за месец март, април и май 2023г.

2. Разглеждане на доклад с вх. № №ОС-С-529/12.05.2023г.и ОС-С-545/09.06.2023г.  от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчет за месец април и май 2023г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-02-310/05.05.2023г. от Георги Икономов общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1264/10.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 02676.48.29, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1265/12.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем ПИ 02676.88.27, м. „Гуровица“, землище на гр. Банско.

6. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1488/21.04.2023г. от сдружение „Бъдеще за Добринище“, относно опасен участък от път II-19 в гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1277/30.05.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-67/25.05.2023г., относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.27 по КККР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1279/06.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Лазар Джупаров.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1281/07.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на ценоразпис и съгласуване на финансов план за 2023г. в общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места“.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1282/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.130.40, м. „Тепченик“, землище на гр. Добринище.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1283/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.172.3, м. „Усоето“, землище на гр. Добринище.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1285/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1284/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г., за които има подадени две и повече заявления.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 15.06.2023 г.

На 15.06.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклади с вх. №ОС-С-521/26.04.2023г., ОС-С-534/15.05.2023г., ОС-С-543/07.06.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчети за месец март, април и май 2023г.

2. Разглеждане на доклад с вх. № №ОС-С-529/12.05.2023г.и ОС-С-545/09.06.2023г.  от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчет за месец април и май 2023г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-02-310/05.05.2023г. от Георги Икономов общински съветник, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1264/10.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 02676.48.29, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1265/12.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем ПИ 02676.88.27, м. „Гуровица“, землище на гр. Банско.

6. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1488/21.04.2023г. от сдружение „Бъдеще за Добринище“, относно опасен участък от път II-19 в гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1277/30.05.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-67/25.05.2023г., относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.27 по КККР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1279/06.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Лазар Джупаров.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1281/07.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на ценоразпис и съгласуване на финансов план за 2023г. в общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места“.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1282/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.130.40, м. „Тепченик“, землище на гр. Добринище.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1283/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 21498.172.3, м. „Усоето“, землище на гр. Добринище.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1285/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1284/08.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2023-2024г., за които има подадени две и повече заявления.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 25.05.2023 г.

На 25.05.2023г. от 17часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Среща с представители на „Футболен клуб- Балкан“ гр. Добринище и „Футболен клуб - Банско тиим“ гр. Банско, относно  управление и поддръжка на стадиона в град Добринище.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.05.2023 г.

На 23.05.2023г. от 18,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.

2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-167-(1)/15.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на футболния стадион в гр. Добринище.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-С-494/22.03.2023г. от Емил Иванов, относно отстъпено право на строеж върху общински имот.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1266/16.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.33 по КККР на гр. Добринище.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1261/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно ползване имот – частна общинска собственост, представляващ офис в сградата на читалището в гр. Банско на СНЦ „МИГ Банско“.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1259/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.48.50 – частна общинска собственост, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1269/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1260/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане   №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Малин Галчов“ ООД.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1262/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-03-Д/23.10.2020г. на „Алфа – 2005“ ООД.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1268/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Добринище Хилс“ ЕООД.

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-537/19.05.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно обсъждане и приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Банско в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна работа.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1256/04.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Милев.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 15.05.2023 г.

На 15.05.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Среща с представители на „Хидроенерджи Банско“ ЕООД.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 18.05.2023 г.

На 18.05.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Обсъждане промяна на Общ устройствен план на Община Банско.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.04.2023 г.

На 20.04.2023г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1222/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.10.64.1, с. Гостун.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1223/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.1, с. Гостун.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1224/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.2, с. Гостун.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1225/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.1, с. Гостун.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1226/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.873.1, с. Гостун.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1227/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.3, с. Гостун.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1239/10.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, находящо се в НЧ „Н. Вапцаров“ гр. Банско за нуждите на дирекция „Бюро по труда“.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1235/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.161.15, гр. Добринище.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1237/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.139.23, гр. Добринище.
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1248/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.117.49, гр. Добринище.
 11. Разглеждане на доклади с вх. № №ОС-С-497/23.03.2023г. и ОС-С-503/11.04.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчети за месеците февруари и март.
 12. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-499/28.03.2023г. от Захари Витанов – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно изпълнение на Решение №948/28.02.2023г. на ОбС-Банско.
 13. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1234/03.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на районен съд-Разлог, касаещо „ФК Банско“ ООД.
 14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1232/27.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на нова канална мрежа, преминаваща през ПИ 02676.150.1608, 02676.151.69, 02676.151.619, 02676.156.83, 02676.156.1666, 02676.156.1621, 02676.157.50, 02676.13.1700, 30.1482 и 02676.16.148, гр. Банско.
 15. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1269/15.08.2022г. от „БГ Инвест 1“ ООД , относно закупуване на имот 21498.270.4, гр. Добринище.
 16. Разглеждане на инвестиционно намерение с вх. №ОС-З-1336/15.11.2022г. „ДИ ЕС ЕЛ ЕМ“ ООД.
 17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1250/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно възстановяване на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Борис Хаджиев.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.04.2023 г.

На 19.04.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Среща с представители на „Хидроенерджи Банско“ АД.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1222/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.10.64.1, с. Гостун.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1223/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.1, с. Гостун.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1224/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.2, с. Гостун.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1225/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.8.47.1, с. Гостун.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1226/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.873.1, с. Гостун.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1227/22.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пазарна оценка за продажба на сграда с идентификатор 17381.9.54.3, с. Гостун.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1239/10.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно управление на помещение, находящо се в НЧ „Н. Вапцаров“ гр. Банско за нуждите на дирекция „Бюро по труда“.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1235/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.161.15, гр. Добринище.
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1237/07.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.139.23, гр. Добринище.
 11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1248/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно отдаване под наем на общински имот с идентификатор 21498.117.49, гр. Добринище.
 12. Разглеждане на доклади с вх. № №ОС-С-497/23.03.2023г. и ОС-С-503/11.04.2023г. от Райна Малчова – управител на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД, относно отчети за месеците февруари и март.
 13. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-499/28.03.2023г. от Захари Витанов – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно изпълнение на Решение №948/28.02.2023г. на ОбС-Банско.
 14. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1234/03.04.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на районен съд-Разлог, касаещо „ФК Банско“ ООД.
 15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1232/27.03.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на нова канална мрежа, преминаваща през ПИ 02676.150.1608, 02676.151.69, 02676.151.619, 02676.156.83, 02676.156.1666, 02676.156.1621, 02676.157.50, 02676.13.1700, 30.1482 и 02676.16.148, гр. Банско.
 16. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1269/15.08.2022г. от „БГ Инвест 1“ ООД , относно закупуване на имот 21498.270.4, гр. Добринище.
 17. Разглеждане на инвестиционно намерение с вх. №ОС-З-1336/15.11.2022г. „ДИ ЕС ЕЛ ЕМ“ ООД.
 18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1250/12.04.2023г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-23-130/10.04.2023г., относно възстановяване на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Борис Хаджиев.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 16.03.2023 г.

На 16.03.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1383/18.01.2023г. от „Банско Био Енерджи 2015“, относно представяне на инвестиционно намерение.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1145/09.12.2022г.  от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване участието на Община Банско в търговско дружество „Хидроенерджи Банско” АД.

3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1385/18.01.2023г. от Георги Кадев – член на Съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД, относно освобождаването и заличаването му от дружеството.

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-486//06.03.2023г. от Сдружение „Развитие за Добринище“, относно извършване на ремонтни дейности в гр. Добринище.

5. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-488/10.03.2023г. от Тодор Тренчев – управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчет за месец февруари 2023г.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 06.03.2023 г.

На 06.03.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-1396/27.01.2023г. от Захари Витанов, относно допълване на №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1154/06.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отмяна на Решение №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1383/18.01.2023г. от „Банско Био Енерджи 2015“, относно представяне на инвестиционно намерение.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1172/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №02676.501.1143.1.11 и №02676.501.1143.1.16 по КК и КР на гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1173/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №21498.350.419.1.1и №21498.350.419.9 по КК и КР на гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1174/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на втори етаж в сграда с №21498.350.419.1 по КК и КР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1175/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на първи етаж в сграда с №21498.350.419.1по КК и КР на гр. Добринище.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1176/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с №02676.150.1611.60 по КК и КР на гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1177/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с №02676.501.1178.6.19 по КК и КР на гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1181/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение с сграда с парцел VIII, пл.№ 138 в кв. 13 по плана на с. Филипово.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1182/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1183/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с сграда с №47857.102.157 по КК и КР на с. Места.

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1180/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост в землището на с. Кремен.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1186/14.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, представляващ общинско жилище в с. Места.

16. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1145/09.12.2022г.  от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване участието на Община Банско в търговско дружество „Хидроенерджи Банско” АД.

17.  Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1385/18.01.2023г. от Георги Кадев – член на Съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД, относно освобождаването и заличаването му от дружеството.

18. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1188/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на строеж върху общински поземлен имот с №02676.501.4219 по КК и КР на гр. Банско.

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1189/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на ПУП - Парцеларен план/ПП/ на външно електрозахранване на „Жилищна сграда” в ПИ 02676.17.113 в м. „Грамадето”, гр. Банско.

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1191/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ и ПУР за урегулиране на части от кв. 267, кв. 268 и кв. 270 в м. „Забиница” гр. Банско.

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1193/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за образуване на нови УПИ I от ПИ 21498.315.9, УПИ  II от ПИ 21498.315.101, УПИ  III от ПИ 21498.315.2,м. „Логовето” по КК на гр. Добринище.

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1194/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на  ПУП-ПП на оптичен кабел от съществуваща шахта до ПИ 21498.130.27 по КК на гр. Добринище.

23. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1192/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на Апелативен съд – София, касаещо „Спорт Добринище“ ООД.

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.02.2023 г.

На 22.02.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-1396/27.01.2023г. от Захари Витанов, относно допълване на №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1154/06.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отмяна на Решение №862 от Протокол №48/23.12.2022г. на ОбС-Банско.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1383/18.01.2023г. от „Банско Био Енерджи 2015“, относно представяне на инвестиционно намерение.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1172/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №02676.501.1143.1.11 и №02676.501.1143.1.16 по КК и КР на гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1173/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с №21498.350.419.1.1и №21498.350.419.9 по КК и КР на гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1174/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на втори етаж в сграда с №21498.350.419.1 по КК и КР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1175/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения, находящи се на първи етаж в сграда с №21498.350.419.1по КК и КР на гр. Добринище.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1176/23.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с №02676.150.1611.60 по КК и КР на гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1177/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с №02676.501.1178.6.19 по КК и КР на гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1181/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение с сграда с парцел VIII, пл.№ 138 в кв. 13 по плана на с. Филипово.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1182/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1183/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с сграда с №47857.102.157 по КК и КР на с. Места.

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1180/09.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи - частна общинска собственост в землището на с. Кремен.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1186/14.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот, представляващ общинско жилище в с. Места.

16. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1145/09.12.2022г.  от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване участието на Община Банско в търговско дружество „Хидроенерджи Банско” АД.

17.  Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1385/18.01.2023г. от Георги Кадев – член на Съвета на директорите на „Хидроенерджи Банско” АД, относно освобождаването и заличаването му от дружеството.

18. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1188/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на строеж върху общински поземлен имот с №02676.501.4219 по КК и КР на гр. Банско.

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1189/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на ПУП - Парцеларен план/ПП/ на външно електрозахранване на „Жилищна сграда” в ПИ 02676.17.113 в м. „Грамадето”, гр. Банско.

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1191/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ и ПУР за урегулиране на части от кв. 267, кв. 268 и кв. 270 в м. „Забиница” гр. Банско.

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1193/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за образуване на нови УПИ I от ПИ 21498.315.9, УПИ  II от ПИ 21498.315.101, УПИ  III от ПИ 21498.315.2,м. „Логовето” по КК на гр. Добринище.

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1194/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на  ПУП-ПП на оптичен кабел от съществуваща шахта до ПИ 21498.130.27 по КК на гр. Добринище.

23. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1192/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение на Апелативен съд – София, касаещо „Спорт Добринище“ ООД.

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.01.2023 г.

На 20.01.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 

 Дневен ред

 

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1159/11.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно поправка на Решение №801 от Протокол №45/30.09.2022г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1157/10.01.2023г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинска собственост за и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2022г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1161/12.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2023г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1163/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сгради с идентификатори 02676.150.1611.14 и 02676.150.1611.15 по КК и КР на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1164/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради, находящи се в ПИ 17381.9.54 по КК и КР на с. Гостун.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1165/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1166/17.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен план за паша и Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ и задълженията на община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 14.12.2022 г.

На 14.12.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1140/07.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Банско.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-983/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.155.55 в гр. Банско.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-757/21.05.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно частично изменение на ОУП на плана на Община Банско за част от м. „Логовете”,землището на гр. Добринище.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.11.2022 г.

На 22.11.2022г. от 18,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1111/20.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно обособяване на паркоместа в района на ул. „България”, ул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Охрид”.
 2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1113/21.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на договор за наем на стадиона в гр. Добринище.
 3. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1120/11.11.2022г. Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „Футболен клуб – Банско“ ООД.
 4. Разглеждане на счетоводни документи с вх. №ОС-01-1114/25.10.2022г. от Георги Кадев – член на Съвета на директорите на „ХИДРОЕНЕРДЖИ БАНСКО” АД.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1115/31.10.2022г. Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сграда с идентификатор 17381.8.73.1 в с. Гостун.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1116/31.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сграда с идентификатор 17381.10.64 в с. Гостун.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1129/15.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради с идентификатори 17381.8.47.1 и 17381.8.47.2 в с. Гостун.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1117/03.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в гр. Банско.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1131/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот ведно със сгради от Община Банско на МВР за изпълнение функциите на РСПБЗН – Банско.
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1134/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ на ПИ 21498.7.49 м. „Мерата” в гр. Добринище за промяна предназначението от земеделска земя в „за крайпътен обслужващ обект- автосервиз.

 

 

 

 

 

    11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1135/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна на ПИ 02676.175.34 в м. „Гуровица” гр. Банско от ливада в „за жилищно строителство и обществено обслужване.

    12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1136/17.11.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе на подземен кабел за електрозахранване от съществуващ трафопост в ПИ 02676.157.20 до ПИ 02676.157.76 в м. „Асаница” гр. Банско.

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.10.2022 г.

На 20.10.2022г. от 18 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.
 2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-440/11.10.2022г. от Георги Кадев – представител на Община Банско в съвета на директорите на „Хидроенерджи“ АД, относно освобождаването му от длъжността.
 3. Разглеждане на уведомление с вх. №ОС-С-439/05.10.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно освобождаването му от длъжността.
 4. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-1103/10.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно постъпил сигнал с вх. №ОС-С-437/26.09.2022г. от Лиляна Колчагова.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1100/07.10.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно възстановяване на земи от ОПФ по реда чл.45ж от ППЗСПЗЗ.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1097/29.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 по КК и КР на гр. Банско.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1098/29.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по КК и КР на гр. Банско.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1031/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 02676.90.30 с цел промяна предназначението му от „ливада“ в „за обслужване, търговия и жилищна част“.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1073/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.150.1611 и ПИ 02676.150.1612 по КК на гр. Банско и обособяване на 5 урегулирани поземлени имоти и обслужващи улици.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1074/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 02676.11.82 по КК на гр. Банско с цел промяна предназначението му от „нива“ в „за хотел“.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-983/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.155.55 по КК на гр. Банско от „земеделска земя“ в „за жилищно строителство“.

12. Разглеждане на заповед с вх. №ОС-С-443/14.10.2022г. от Николай Шушков – Областен управител на област с административен център Благоевград, относно Решение №804 от Протокол №45/30.09.2022г.

13. Разглеждане на заповед с вх. №ОС-С-444/14.10.2022г. от Николай Шушков – Областен управител на област с административен център Благоевград, относно Решение №805 от Протокол №45/30.09.2022г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 29.09.2022 г.

На 29.09.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1084/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План за интегрирано развитие на Община Банско за периода 2021-2027г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1089/20.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2022г.