Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.05.2023 г.

На 23.05.2023г. от 18,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1272/18.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Банско.

2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-167-(1)/15.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на футболния стадион в гр. Добринище.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-С-494/22.03.2023г. от Емил Иванов, относно отстъпено право на строеж върху общински имот.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1266/16.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.130.33 по КККР на гр. Добринище.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1261/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне за безвъзмездно ползване имот – частна общинска собственост, представляващ офис в сградата на читалището в гр. Банско на СНЦ „МИГ Банско“.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1259/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.48.50 – частна общинска собственост, м. „Белия кръст“, землище на гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1269/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.40 по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1260/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане   №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Малин Галчов“ ООД.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1262/09.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-03-Д/23.10.2020г. на „Алфа – 2005“ ООД.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1268/17.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продължаване срока на разрешително за водовземане  №МВ-016-Д/22.07.2022г. на „Добринище Хилс“ ЕООД.

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-537/19.05.2023г. от Георги Икономов – общински съветник, относно обсъждане и приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Банско в публични предприятия, търговски дружества с общинско участие в капитала, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна работа.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1256/04.05.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Милев.