Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.07.2023г.

На 19.07.2023г. от 17:30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-1289/14.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен част от ПИ с идентификатор 02676.501.1023 в гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1295/21.06.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатори 02676.50.6 и 02676.50.9 в м. „Бареви блата“, гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1302/03.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02676.160.141 в м. „Овиначе“, гр. Банско.

4. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1303/04.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.57 в м. „Карагача“, гр. Банско.

  5. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1304/06.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 в м. „Карагача“, гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1305/06.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен находящ се на площад „Оборище“ в гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. № №ОС-01-1307/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 39614.2.207 по КК на с. Кремен за овощна градина.

8. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-551 /21.06.2023г. от „ХИДРОЕНЕРДЖИ БАНСКО“АД  за бъдещето на съвместната работа с Община Банско, относно пътна карта на проект за изграждане на язовир „Добринище“.

9.  Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-550/21.06.2023г., относно Решение №699/18.04.2023г. на Административен съд – Благоевград.

10. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-04-153/2//04.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно за преразглеждане и отговор от Началника на Общинска служба по земеделие - Банско на искане по чл.45ж на наследници на Катерина Петрова Кехайова.

11. Разглеждане на писмо с вх.  №ОС-04-92/1//05.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно решение по реда на чл.45 ж от Общинска служба по земеделие – Банско за възстановяване ин имоти на наследници на Катерина Петрова Кехайова.

12. Разглеждане на заявление с вх.  №ОС-З-1562/06.07.2023г. от Вяра Пиришанчина, относно включване на ПИ 02676.192.6 по КК на гр. Банско в ОУП.

13. Разглеждане на заявление с вх.  №ОС-З-1563/06.07.2023г. от Вяра Пиришанчина, относно включване на ПИ 02676.152.11 по КК на гр. Банско в ОУП.