Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.09.23 г.

На 19.09.2023г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общинска администрация-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

                                                          Дневен ред

1. Разглеждане на заповед ОА-АК-199/11.09.23г. от Мария Димова – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-581/13.09.2023г., относно преразглеждане на Решение №1113 от Протокол №60/24.08.2023г.

2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-187(1)/28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление с вх. №ОС-З-1582/09.08.2023г. от ЕТ “Бака-Александър Дурчов“.

3. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-188(1)/28.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление с вх. №ОС-З-1583/09.08.2023г. от “Бака-357“ ЕООД.

4. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-192(1)/04.09.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г.,  относно заявление с вх. №ОС-З-1588/30.08.2023г. от Благой Милев.

5. Разглеждане на становище с вх. №ОС-04-179(1)/31.08.2023г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-23-115/25.08.2023г.,  относно молба с вх. №ОС-С-494/22.03.2023г. от Емил Иванов.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1355/08.09.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на земеделски земи общинска собственост в горски територии.

7. Разглеждане  на  доклад с вх. №ОС-С-579/08.09.2023г., от Тодор Тренчев - управител на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД, относно отчет  за м. август 2023г.

8. Разглеждане  на писмо с вх. №ОС-01-1356/11.09.2023г., от Асоциация по „ВиК“ ЕООД - Благоевград, относно отчитане и приемане на инвестицията, извършена от „ВиК“ ЕООД-Благоевград в изпълнение на одобрената Подробна инвестиционна програма на дружеството за 2022г.

9. Разглеждане  на писмо с вх. №ОС-С-583/14.09.2023г., от д-р Терзиев - управител на МЦ „Св. Благовещение“, относно спиране изграждане на паркинг на ул. “Луи Пастьор“ гр. Банско.

10. Разглеждане  на писмо с вх. №ОС-С-582/14.09.2023г., от Асен Василев Министър на финансите, относно изискванията на ЗУТ за изработване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж при извършване на основен ремонт.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1332/07.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терени – общинска собственост за разполагане на рекламни съоръжения.

12. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1594/05.09.2023г. от сдружение „Развитие за Добринище“, относно отпускане на  средства за изменение на ОУПО в частта му засягаща землището на гр. Добринище.

13. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-1593/05.09.2023г. от сдружение „Развитие за Добринище“, относно изработване на проект за пристрояване и надстрояване на балнеолечебницата в гр. Добринище и увеличаване на дебита на сондажите за минерална вода в градския парк.