Log in

Комисия по туризъм и екология мандат 2019-2023

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 13.09.2019г.

На 13.09.2019г. от 16,45 часа в заседателната зала на Общински администрация-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-416/11.09.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции.

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 20.08.2019г.

На 20.08.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-402/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на бюджета на Община Банско към 31.12.2018г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-403/15.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2019г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-406/16.08.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2019 година.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 20.05.2019г.

На 20.05.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-341/13.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2018г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2018г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 19.03.2019г.

На 19.03.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-298/22.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2019г.

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 12.02.2019г.

На 12.01.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-279/22.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2018 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-285/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-284/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 21.01.2019г.

На 21.01.2019г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-275/16.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2019г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я Туризъм и екология 15.01.2019г.

На 15.01.2019 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-250/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на План за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Община Банско за периода 2019 – 2025 г.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я Туризъм и екология 19.12.2018г.

На 19.12.2018 г. от 15,45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-250/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на План-сметка за трите вида услуги за 2019 г. – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 20.09.2018г.

На 20.09.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 21.08.2018г.

На 21.08.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-175/14.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-173/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2017г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-174/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 18.04.2018г.

На 18.04.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-70/11.04.2018г. от Асен Кирицов - за кмет на Община Банско съгласно заповед №09-18-121/05.04.2018г., относно годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2017г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 11.04.2018г.

На 11.04.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-63/28.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на отчети за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Банско за 2017г. и Програмата за управление на отпадъците на Община Банско за 2017г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 14.03.2018 г.

На 14.03.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-41/23.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по втора покана на програма за Трансгранично сътрудничество „България-Македония” по Приоритетна ос 2-Туризъм.

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 14.02.2018г.

На 14.02.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-16/30.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленска програма на кмета на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 19.01.2018г.

На 19.01.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-8/15.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2018г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 14.12.2017 г

На 14.12.2017 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2360/23.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда за периода 2016 – 2020 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 20.11.2017 г

На 20.11.2017 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2345/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2346/13.11.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за търговската дейност на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 19.10.2017 г

На 19.10.2017 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2307/25.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно откриване на процедура по създаване на Организация за управление на туристически район „Рила-Пирин”.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 23.08.2017 г

На 23.08.2017 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2276/01.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно членство на Община Банско в качеството си на асоцииран член в международно сдружение с нестопанска цел „Мрежа от градове с езера”.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2281/11.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2016г.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2280/11.08.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2017г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

 

 

ДНЕВЕН РЕД Комисия туризъм и екология 13.07.2017 г

На 13.07.2017 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-2250/30.06.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на линиите на вътрешноградския транспорт от общинската транспортна схема на Община Банско.