Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 13.12.2022г.

На 13.12.2022г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1147/09.12.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Банско за периода 2022 – 2027г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1146/09.12.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.