Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 06.03.2023г.

На 06.03.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1178/31.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение през 2022г. на Програма за управление на Община Банско за мандат 2019-2023г.

2. Разглеждане на отчет с вх. № ОС-01-1155/06.01.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско предоставен от Сдружение „Фестивалите в България”, относно организиране и провеждане на Банско Джаз Фестивал за 2022г.

3. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-1195/16.02.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Регионална програма за управление на отпадъците на територията на Община Разлог, Банско, Якоруда и Белица.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1196/17.02.2023 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2023 година.