Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 19.07.2023г.

На 19.07.2023г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на молба с вх. №ОС-С-553/26.06.2023г. от Калина и Любомир Марянски, относно отпускане на финансова средства за провеждане на Международен фолклорен  фестивал „Шарена стомна“ в гр. Добринище.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1308/14.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2022г. и проект на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2023г.