Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско - 16.02.2012 г.

На 16.02.2012 г. от 9.30 часа в Ритуалната зала на Общинска администрация гр. Банско  ще се проведе  заседание на Общински съвет-Банско, при следния
Дневен ред

 

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-862/10.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно откриване на Дом за стари хора в с. Места.

докл. Д. Русков и К. Загорчин

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-869/18.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно покана за спонсорство по повод 6-то ски състезание, организирано от Асоциация “Звезден отбор на Монако” под патронажа на Принц Албер ІІ.

докл. Д. Русков

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-870/18.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на четири старта за две световни купи по ски през месец февруари 2012г.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-868/18.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно участие на Община Банско в одобрения за финансиране проект “Интегриране на гръцко-български туристически продукт”.

докл. Г. Думанов

5. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-623/06.12.2011г. от Кирил Симонски и Валентин Симонски и докладна с вх. №Ос-С-626/07.12.2011г. от Ариф Моллов – кмет на с. Филипово, относно производствен цех в сградата на кметство на с. Филипово.

докл. А. Кирицов

6. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-863/10.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи общинска собственост.

докл. А. Кирицов

7. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-864/10.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 02676.164.11 от пасище за други земеделски нужди.

докл. А. Кирицов

8. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-887/03.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение на улична регулация към УПИ ХІІ-501, 4721, във връзка с постъпило заявление от Валентин Филипов - представител на “Софтхаусхоум” ЕООД.

докл. А. Кирицов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-888/03.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изработване на нов общ устройствен план (ОУПО).

докл. А. Кирицов

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-889/03.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно ПУП – ИПР/30.08.1990 и ПЗ, попадащи в кв. 238, 239, 240 по плана на гр. Банско.

докл. А. Кирицов

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-890/03.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по проектно предложение “Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”.

докл. А. Кирицов

12. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-891/03.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско през 2012г.

докл. А. Кирицов

13. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-881/31.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, във връзка с писма с от Красимир Герчев – кмет на Община Разлог и Божидар Велев – управител на “МБАЛ – Разлог” ЕООД, относно предвиждане на финансови средства в бюджет 2012г. за закупуване на  ехограф за коремни органи.

докл. Д. Русков

14. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-880/30.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно сруктура и числен състав на Общинска администрация Банско 2012г.

докл. Д. Русков

15. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-886/02.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно план-сметка за разходи на такса битови отпадъци за 2012г.

докл. Д. Русков

16. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-886/02.02.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно превеждане на парична помощ във връзка с възникнало бедствено положение в с. Бисер, Община Харманли.

докл. Д. Русков

17. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-879/30.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на бюджет приходи и разходи 2011г.

докл. Д. Русков

18. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-879/30.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно и проекто-бюджет приходи и разходи за 2012г.

докл. Д. Русков

19. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-877/19.01.2012г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба №1.

докл. К. Загорчин

20. Парични помощи.

докл. К. Загорчин