Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 14.05.2020 г.

На 14.05.2020г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-188/13.02.2020 г. от Тодор Тренчев – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД за информация.

2. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-З-574/11.03.2020 г. от Тодор Тренчев – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД за информация.

3. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-З-580/07.04.2020 г. от Тодор Тренчев – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД за информация.

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-196/10.03.2020 г. от Бисер Михайлов – областен управител на Област Благоевград и председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД - Благоевград, относно протокол от заседание на Общото събрание, проведено на 27.02.2020 г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация .

6. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-137/13.11.2019г. от Велина Полежанова – председател на Районен съд Разлог, относно избор на съдебни заседатели от Община Банско за Районен съд – Разлог.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-501/11.03.2020 г. Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване - ниви.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-505/02.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-506/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 02676.501.2320.14.5 по КК и КР на гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-507/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1.14 по КК и КР на гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-508/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1.12 по КК и КР на гр. Банско.

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-509/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с площ от 15 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Цар Симеон” и пл. „Никола Вапцаров” (срещу аптека „Санита”) в гр. Банско (обект №18 по одобрена схема от гл. архитект на Община Банско).

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-510/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.61 по КК и КР на гр. Банско.

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-511/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по КК и КР на гр. Банско.

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-517/28.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.161.15 в местността „Дуравецо”, в землището на гр. Добринище.

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-480/30.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.