Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 22.07.2021 г.

На 22.07.2021г. от 16.45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-790/12.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2020г. и проект на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2021г.

2. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1005/21.06.2021г. от Боян Петров Юсев с. Кремен;

2. заявление с вх. №ОС-З-1006/22.06.2021г. от  Живка Илиева Събева от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1007/22.06.2021г. от Верка Николова Юнчова от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1008/24.06.2021г. от Борислав Георгиев Чивянов от гр. Добринище;

5. заявление с вх. №ОС-З-1009/24.06.2021г. от Павлина Димитрова Хаджийска от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1012/30.06.2021г. от Рада Димитрова Белчинаот гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1013/01.07.2021г. от  Йорданка Костадинова Златева от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1021/06.07.2021г. от  Лазар  Иванов  Павлов от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1015/07.07.2021г. от  Магдалина Стоянова Симеонова от  гр. Добринище;