Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 20.06.2022г.

На 20.06.2022г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1009/14.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за организацията и дейността на домашен социален патронаж в Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1012/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Общински годишен план за социалните услуги за 2023г.

Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1227/13.05.2022г. от Ана–Мария Димитров Радичева от с. Места;

2. заявление с вх. №94-22-3623/17.05.2022г. от Апостол Радков Чуков от гр. Банско;

3. заявление с вх. №ОС-З-1230/19.05.2022г. от Денислав Иванов Апостолов от гр. Банско;

4. заявление с вх. №ОС-З-1231/26.05.2022г. от Димчо Иванов Лефтеров от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1232/31.05.2022г. от Кирил Христов Попов от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1234/02.06.2022г. от Петър Асенов Власев от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1235/03.06.2022г. и вх. №94-22-3952/03.06.2022г. от Фанка Нейчова Събева от гр. Банско;

8. заявление с вх. №ОС-З-1236/07.06.2022г. от Георги Николов Дурков от гр. Добринище;

9. заявление с вх. №ОС-З-1237/08.06.2022г. от Янка Атанасова Лазарова от гр. Добринище;

10. заявление с вх. №ОС-З-1238/09.06.2022г. от Александър Емилов Петров от гр. Банско;

11. заявление с вх. №ОС-З-1239/10.06.2022г. от Христо Лазаров Грънчаров от гр. Добринище;

12. заявление с вх. №ОС-З-1240/13.06.2022г. от Мария Иванова Лачина от гр. Добринище;

13. заявление с вх. №ОС-З-1241/13.06.2022г. от Магдалена Иванова Ергина от гр. Добринище;

14. заявление с вх. №ОС-З-1242/13.06.2022г. от Дарина Владимирова Кисьова от гр. Банко;

15. заявление с вх. №ОС-З-1243/13.06.2022г. от Александра Валериева Събева от гр.Банско;

16. заявление с вх. №ОС-З-1244/13.06.2022г. от Даниела Георгиева Рошкова от гр. Банско;

17. заявление с вх. №ОС-З-1246/14.06.2022г. от Димитър Иванов Николов от гр. Добринище.