Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по младежки дейности и спорт 25.11.2020 г.

На 25.11.2020 г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт  към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-261/11.11.2020г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско и Председателски съвет към общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-648/27.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба да търговската дейност на територията на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-655/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.