Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 18.06.2020 г.

На 18.06.2020 г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС01-522/27.05.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно избор на представител на Община Банско в колективния орган на управление на Сдружение с нестопанска цел „Долината на Места”.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-665/11.06.2020 г. от Петър Панков – председател на СК Маратон, относно участие на Община Банско в провеждане на състезание по планинско бягане и колоездене Пирин рън.

3. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-666/11.06.2020 г. от Николай Костов – представител на сдружение „Национално хайдушко движение”, за отпускане на финансови средства за създаване на ежегоден фолклорен международен събор.