Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 20.01.2020 г.

На 20.01.2021 г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.      Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-682/14.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно одобрение на протокол за побратимяване между Община Банско и Община Ерзурум, Турция.