Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 18.06.2020 г.

На 18.06.2020 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-524/28.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно избор на делегат и заместник-делегат на Община Банско в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-525/03.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-543/09.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на отчетните доклади за дейността на читалищата през 2019 г.