Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 10.08.2020 г.

На 10.08.2020 г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-594/05.08.2020г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-20-55/30.07.2020г., относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2020/2021година.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-595/05.08.2020г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-20-55/30.07.2020г., относно актуализиране на Списъка на защитените училища в Р България за учебната 2020/2021година.