Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 25.08.2020 г.

На 25.08.2020 г. от 16.45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-601/20.08.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Общинска програма „Децата на Банско” за подпомагане на талантливи деца и младежи от Община Банско.