Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 22.10.2020 г.

На 22.10.2020 г. от 16.00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. № ОС-З-778/07.10.2020г. от Михаил Владиславов Цинцаров, относно отпускане на стипендия.