Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 21.12.2020 г.

На 21.12.2020 г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-837/08.12.2020г. от Янка Иванова Еринина, относно отпускане на стипендия на Димитър Петров Еринин (внук).
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-674/18.12.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.