Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 22.06.2020 г.

На 22.06.2020 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-526/03.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-552/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на финансови средства, необходими за заплащане на местния данък, дължим за прехвърляне на имущество на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-546/12.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно споразумение за уреждане на тристранните отношения след дарение на активи в полза на общинско дружество „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-543/09.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на отчетните доклади за дейността на читалищата през 2019 г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-547/12.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-554/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за участие на ученик в „Космически лагер Spase Camp Turkey 2020”.