Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 24.07.2020 г.

На 24.07.2020 г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-583/20.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2020г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-564/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „ЮЛЕН” АД за 2019г. за информация.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-567/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „СПОРТЕН ЦЕНТЪР БАНСКО” АД за 2019г. за информация.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-568/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „СПОРТЕН ЦЕНТЪР ЖИРАРДЕЛИ СПОРТ-БАНСКО” АД за 2019г. за информация.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-577/15.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-578/15.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ с идентификатор 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.